Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999, vyhl. č. 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městys Dolní Cerekev

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Cerkev  (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy  na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a § 21 zákona o obcích.

3. Organizační struktura

Městys Dolní Cerekev, tel.: 567 315 014, 724 186 092

ID datové schránky: edkbnzr

 • Starosta, tel.: 567 315 735
  • Ing. Zdeněk Dvořák, mobil 777 315 782
 • Místostarostka (uvolněná)
  • Alena Houčková, mobil 728 278 134
 • Místostarosta (neuvolněný)
  • Ľubomír Dratnál
 • Složení zastupitelstva:
  • Ľubomír Dratnál
  • Ing. Zdeněk Dvořák
  • Ludmila Fučíková
  • Alena Houčková
  • Lucie Jabůrková
  • Zdeněk Jirsa
  • Petra Lepešková
  • JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.
  • Jiří Procházka
  • Ing. Monika Šindelářová
  • Ing. Jaroslav Štefl
 • Finanční výbor:
  • JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. – předseda
  • Ing. Jarmila Kratochvílová - členka
  • Lukáš Maňo - člen
 • Kontrolní výbor:
  • Ing. Monika Šindelářová – předsedkyně
  • Mgr. Terezia Václavková – členka
  • Jiří Procházka – člen

 

Ivana Konířová – ekonomka, matrika, evidence obyvatel

Lubomír Mayer, Ladislav Kalenda, Květa Kalendová, Josef Polák, Stanislav Roubal, Marie Sandtmannová – provozní zaměstnanci, Pavel Houzar - správce vodovodu

Sportovní hala

Kalendová Květa - správce

Kino Dolní Cerekev

Milan Chudý - vedoucí kina

Seznam organizací zřízených městysem:

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Oficiální:
Městys Dolní Cerekev
Dolní Cerekev č.p. 107
588 45  Dolní Cerekev

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Oficiální:
Městys Dolní Cerekev
Dolní Cerekev č.p. 107
588 45  Dolní Cerekev

4.3. Úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 12:00 hod.,  12:30 – 17:00 hod.
pátek:  8:00 – 12:00 hod.

4.4. Telefonní čísla:

 • Pevná linka: 567 315 014, 567 315 735
 • Mobil: 724 186 092
 • Ing. Zdeněk Dvořák, starosta: 777 315 782
 • Alena Houčková, místostarostka: 728 278 134

4.5. Číslo faxu: 567 315 735

4.6. Adresa internetové stránky: www.dolnicerekev.cz

4.7. Adresa e-podatelny:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy:

          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          místostarostka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          matrika:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          účetní:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          adresa pro zasílání faktur: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 2320681, kód banky: 0100

6. IČO

 • 00285765

7. DIČ

 • CZ00285765 – Městys je plátcem DPH

8. Dokumenty

    8.1. Územní plán městyse Dolní Cerekev

            - změna č. 1 (PDF formát): Grafická část, textová část.

            - změna č. 2 (PDF formát): Grafická částtextová část.

            - náhled na ÚP v mapovém projektu.

    8.2. Rozpočet

9. Žádost o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Dolní Cerekev zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • Na úředních deskách - na  Úřadu městyse Dolní Cerekev
 • Nepřetržitě - na městečku
 • V pracovní dny - v chodbě úřadu městyse
 • Na internetové úřední desce na adrese: www.dolnicerekev.cz
 • Informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse  v úředních dnech a v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • Osobně v kanceláři úřadu městyse Dolní Cerekev  v úředních dnech a v úředních hodinách:
  Po, St: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  Út, Čt: 8:00 - 12:30-15:30

  Pá: 8:00 - 12:00
 • Telefonicky na tel. č.: 567 315 014, 724 186 092

Písemně

 • Na adrese:Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev č.p. 107, 588 45 Dolní Cerekev

Elektronickou poštou

 • E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , datová schránka: ID datové schránky: edkbnzr

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • Utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • Obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • Skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • Skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“)

 

I.

A. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě

nebo služby elektronických komunikací.

B. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec Městyse Dolní Cerekev poskytne žadateli informaci bezodkladně, pokud ji má v dispozici.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li

žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat

žádost písemně.

C. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu

požadované informace, poskytne městys informaci v elektronické podobě.

II.

A. Náležitosti písemné žádosti:

 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny městyse.
 • Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

B. Písemná žádost se podává na adresu: Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 58845. Žádost lze podat prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně v kanceláři úřadu městyse, nebo prostřednictvím elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

III.

A. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Za datum podání

žádosti se považuje den, kdy ji městys obdržel. Pokud žádost o poskytnutí informace

směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může městys nejpozději do sedmi dnů místo

poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné

informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, městys mu ji

poskytne.

B. Lhůtu pro poskytnutí informace může městys prodloužit, nejvýše však o 10 dnů

ze závažných důvodů (dále jen „prodloužená lhůta“), kterými jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny městyse Dolní Cerekev vyřizujícího žádost
 • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádost
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 • Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

IV.

A. Městys Dolní Cerekev neposkytne informace v případech stanovených v ustanovení § 7- § 12 zákona.

B. Pokud městys žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti

(tj. ve lhůtě 15 dnů) rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V.

A. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne

oznámení rozhodnutí.

B. Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu  u povinného subjektu na adrese: Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev. Odvolání lze také

podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

D. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným

subjektem. Nadřízeným správním orgánem Městyse Dolní Cerekev se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra v řízení vedeném v přenesené působnosti Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

E. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem. Soud přezkoumá, zda jsou dány

důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší

rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému

subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

VI.

A. Žadatel může podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty

pro poskytnutí informace stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále

jen „stížnost“), pokud:

 • nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci,
 • mu po uplynutí lhůty 15 dnů (případně po uplynutí prodloužené lhůty) nebyla poskytnuta informace, nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu nebyla předložena konečná licenční nabídka,
 • mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací.

B. Stížnost se podává u povinného subjektu na adrese: Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45  Dolní Cerekev a to písemně nebo ústně do protokolu.

C. Městys předloží stížnost nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla,

pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci

nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O stížnosti

rozhodne nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena.

Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu o stížnosti se nelze odvolat.

VII.

Informace ve smyslu zákona poskytuje Městys Dolní Cerekev  za úplatu. Aktuální

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je zveřejněn na webových stránkách

městyse.

11. Opravné prostředky

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím úřadu Městyse, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny úřadu městyse, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty a zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu kraje Vysočina. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru úřadu městyse či orgánu městyse ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lez podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

viz www.portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1.Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 491/2001 Sb.,    o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákon
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 349/1999 Sb., veřejném ochránci práv
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých  zákonů
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

14.2. Vyhlášky městyse

 • 1/2000 – Požární řád obce
 • 2/2003 – Územní plán obce Dolní Cerekev
 • 3/2003 – Řád pohřebiště
 • 3/2004 – ÚPO změna č. 1
 • 1/2005 – Zajištění pořádku při chovu hospodářských  zvířat
 • 2/2010 – Systém shromažďování sběru, přepravy – TDO
 • 1/2011 – Místní poplatek ze psů
 • 2/2011 – ÚPO změna č. 2
 • 1/2012 – Koeficient – daň z nemovitosti
 • 2/2012 – Místní poplatek – TDO
 • 1/2013 – Místní poplatek TDO – změna
 • 2/2013 – Místní poplatek – veřejné prostranství
 • 1/2015 – Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
 • 1/2016 – Nařízení č. 1/2016 - zákaz podomního a pochůzkového prodeje
 • 2/2016 - Systém shromažďování sběru, přepravy – TDO (nahrazuje OZV č. 2/2010)
 • 3/2016 - Zrušovací vyhláška
 • 1/2017 - Požární řád městyse (nahrazuje OZV č. 1/2000)

15. Úhrady za poskytování informací

 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Náklady na pořízení kopií: jednostranná kopie A4 - 2 Kč; dvoustranná kopie A4 – 4 Kč
 • Náklady na opatření technických nosičů dat: 1 ks diskety - 8 Kč; 1 ks CD 6 Kč; 1 ks DVD 8 Kč
 • Náklady na odeslání informace žadateli: náklady na balné se nepožadují; náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 • Náklady na rozsáhlé vyhledání informací: za každou celou 1 hodinu rozsáhlého vyhledávání 260 Kč

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.