Informace majitelům nemovitostí k postupu při realizaci kanalizačních přípojek

Vážení občané,

v roce 2018 byla v našem městysi dokončena výstavba II. etapy splaškové kanalizace v rámci akce „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy“. To znamená, že v tomto roce musí být do splaškové kanalizace už i ve zbývající části městysepřipojeny pouze splaškové vody z vašich nemovitostí.

Pro každou nemovitost je zpracován projekt přípojky, který musí být dodržen.

Upozorňujeme, že termín pro napojení nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci byl stanoven k 30. 6. 2019 – po tomto termínu bude bývalá jednotná kanalizace kanalizací dešťovou a vypouštění splaškových vod nemůže být a nebude vodoprávním úřadem tolerováno.

Nehledě na skutečné datum připojení nemovitosti na kanalizační systém bude „vyšší stočné“ účtováno až od 1. 7. 2019. K tomuto datu budou vlastníci nemovitostí uzavírat nové smlouvy – na odběr pitné vody s městysem Dolní Cerekev a na vypouštění odpadní vody s Vodárenskou akciovou společností, a.s.

 

Základní pokyny k napojení na veřejnou kanalizaci:

1.    Stavba „splaškové kanalizační přípojky“ musí být provedena dle projektové dokumentace pro územní souhlas. Územní souhlas nutný ke stavbě nové kanalizační přípojky vydá, na základě žádosti vlastníka s doložením projektové dokumentace kanalizační přípojky, místně příslušný stavební úřad (dle §96 a §103 odst. 1 písm. e) bod 10 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). O územní souhlas požádal hromadně městys Dolní Cerekev.

2.  Přípojku lze vybudovat svépomocí nebo lze její provedení zadat u odborné firmy. Provedení přípojky před zahrnutím bude kontrolováno provozovatelem kanalizace a pracovníky městyse Dolní Cerekev. To znamená, že vlastník nemovitosti oznámí pověřenému pracovníku městyse Antonínu Dvořáčkovi (tel. 721 886 534), že přípojka je provedena a připravena ke kontrole.

3.   Na rozhraní veřejné a soukromé části přípojky je vybudována na náklady investora kanalizace kontrolní šachta pro umožnění čištění a kontroly správné funkce kanalizační přípojky.

4.    Kritéria pro napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci:

 §  Do přípojky splaškové kanalizace mohou být zaústěny:

                       -   splaškové vody z WC, koupelen, prádelen a kuchyní – přímo bez předčištění

 §  Do přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny:

                       -   vody dešťové (ze střech, dvorků atd.),

                       -   vody podzemní – drenážní (přepady ze studní, odvodnění stavby),

                       -    vody z bazénů, přírodních tůní a rybníčků

                       -   vody z chlévů a hnojišť,

                       -   látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé a žíravé.

Podzemní, povrchové a dešťové vody lze nechat napojeny na stávající (dešťovou) kanalizaci. Každý je povinen dešťové vody spotřebovat na vlastním pozemku nebo je zaústit do dešťové kanalizace, pokud je to možné. Do dešťové (stávající/staré) kanalizace již nesmí být zaústěny žádné splaškové vody.

Tyto striktní požadavky jsou odůvodněny řádnou a bezchybnou funkcí ČOV. Pokud by totiž do čistírny přitékaly silně naředěné vody s malým množstvím živin, byl by biologický proces čištění nedokonalý s malým čistícím efektem, čistírna by byla přetěžována velkým množstvím vody. To by znamenalo vysoké provozní náklady, nedodržení stanovených limitů znečištění vypouštěných odpadních vod do vod povrchových s hrozbou sankcí, a nakonec vyššího stočného. Provozovatelem bude prováděna kontrola jednotlivých přípojek TV kamerou.

  

Součástí řešení napojení na novou kanalizaci musí být i likvidace stávajících septiků a domovních ČOV.

Upozorňujeme občany, že dle § 18, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění není dovoleno vypouštět do splaškové kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy a domovní ČOV, pokud je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod.

Je proto nutné, aby každý vlastník kanalizační přípojky vyřadil na své náklady tato zařízení na čištění a předčištění odpadních vod za protokolárního převzetí pověřeného zástupce provozovatele a pracovníka městyse Dolní Cerekev.

Zrušením septiků, jímek na vyvážení a domovních ČOV odpadne majitelům nemovitostí (staveb a stavebních pozemků) povinnost tato zařízení řádně provozovat, pravidelně tato zařízení vyvážet a usazený kal (odpad z těchto zařízení) prokazatelně likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prokazovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s povolením vodoprávního úřadu.

 

Základní pokyny ke zrušení septiků, jímek na vyvážení (žump) a domovních ČOV:

§    Před zrušením septiku, jímky na vyvážení, resp. domovní ČOV je nutno provést vyčerpání (vyklizení) odpadních vod a kalů z akumulačního prostoru a vyčerpané odpadní vody prokazatelně likvidovat na místo určené provozovatelem veřejné kanalizace, v daném případě do ČOV Kostelec.

§    Po vyčerpání odpadních vod a kalů nutno provést desinfekci akumulačního prostoru chlorovým vápnem.

§    Následně je nutno propojit rozvody vnitřní kanalizace, tj. hlavní svodné potrubí vnitřní kanalizace s kanalizační přípojkou.

§    Stávající zařízení zasypat inertním materiálem, případně jej lze využít k akumulaci dešťových vod.

§    V rámci rušení septiku, jímek na vyvážení a domovních ČOV nutno prověřit provozně technický stav stávající kanalizační přípojky.

§    V případě nevyhovujícího stavu nutno tuto kanalizační přípojku opravit nebo nově zrekonstruovat na náklady vlastníka připojované nemovitosti.

§    V případě, že nebyly odpadní vody ze septiku odváděny do kanalizačního sběrače, nutno provést na náklady vlastníka nemovitosti novou kanalizační přípojku.

  

Poznámka:

§ 3 odst. 8.  zák. č. 274/2001 Sb., ve znění zákona č. 275/2013 Sb.:

„Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“

§ 19 odst. 5. citovaného zákona:

„Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, přepokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční spotřeby, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční spotřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.“

  

Kontakty na prověřené osoby / firmy provádějící zemní práce a kanalizační připojení nemovitostí:

 - STAVOR CZ s.r.o., Hodice – 776 660 219, 608 442 848, www.stavorcz.cz

 - Karel Polák, výkopové práce – +421 498 493 755

 - Pavel Houzar – 602 979 723 

 - STEMBO s.r.o., Hodice – Zdeněk Hink – 777 025 981

 - Autodoprava a zemní práce, Vladislav Dušek, Jihlava Hosov – 721 661 847